Начало / Новини и събития / Новини от нас / Отворено писмо от "Искам братче! Искам сестриче!" A+ A-

Новини от нас

 
 

Отворено писмо от "Искам братче! Искам сестриче!"

29 Август 2013 - 23:00

До Председателя на Народното събрание на Република България

 

До Президента на Република България

 

До Министър-председателя на Република България

 

До Министъра на икономиката и енергетиката на Република България

 

До Министъра на финансите на Република България

 

До Българските медии

 

До Българската общественост

 

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО КЪМ

ПОДПИСКА ЗА НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Ние, долуподписаните граждани на Република България се обявяваме за промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и настояваме за намаление до 0% на неговата ставка по отношение на стоките за деца от 0 до 3 годишна възраст.

 

Основните мотиви ˡ за тази наша гражданска инициатива са:

 

  1. Регресивният тип възпроизводство на българското население, причинено от ниската раждаемост (свиване на родилния контингент на фона на висока външна миграция на хора в репродуктивна възраст), високата обща смъртност и застаряването на населението;
  2. Ниските доходи в страната, които определят репродуктивните нагласи и поведение на българското население - ниските стойности на тоталния коефициент на плодовитост и на коефициента на демографско заместване;
  3. Ниската покупателна способност на домакинствата с деца, която налага изключително ограниченото потребление на специализирани продукти за бебета и деца от 0 до 3 години;
  4. Тревожният ръст на нерегламентирана и необлагаема търговия със стоки втора употреба, предизвикана от неизбежните компромиси с цените за сметка на качеството по отношение на стоки за здравето и сигурността на бебетата и децата до 3 години;
  5. Сравнителният анализ на „добрите практики“ на прилагане на диференцирана или 0% ставка върху детски стоки в ЕС, според който в страните с лоши демографски показатели (България, Румъния, Латвия, Испания) не се прилагат подобни финансови стимули за подкрепа на семействата с деца.
  6. Изтичането на БВП от страната поради липса на механизми за противодействие на нелоялната конкуренция с „дистанционните доставки“ на детски стоки от онлайн платформи, ситуирани в държави с 0% или минимална ДДС ставка (Великобритания, Ирландия).
  7. Фактическото намаление на общите данъчни приходи от сектора с бебешки и детски стоки, причинено от свиването на пазара; от ниските обороти (112 600 млн. лв. за 2012 г.) и от реалната заплаха от прекратяване на дейността на доказано коректни данъкоплатци, каквито са средните производители, вносителите и търговците на детски стоки;
  8. Минималната загуба за Държавния бюджет (0.24% от общите ДДС приходи се формират от сектора с детски стоки), която ще доведе до регламентирано предлагане на по-евтини, но висококачествени стоки и ще предизвика силен социален ефект за насърчаване и подкрепа на отговорното родителство.

 

ˡ В Приложение № 1 („Искам братче! Искам сестриче!“) предоставяме аналитични и статистически данни в подкрепа на нашите мотиви. Ползвани източници: Евростат; Европейска асоциация за свободна търговия; Национален статистически институт; Министерски съвет на Република България; Министерство на труда и социалната политика, Собствено проучване на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България, проведено през Май 2013.        

 

След сравнение на гореизложеното с анализа на добрите практики в прилагането на диференцирана и нулева ДДС ставка върху детски стоки в 22 страни-членки на ЕС сме убедени, че исканата промяна в ЗДДС е адекватна, навременна и приложима в комплекса от  мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции в страната.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 52 от ЗПУГДВМС настояваме за разглеждане, становище и конкретни действия за промяна в чл. 66, Глава шеста от ЗДДС с допълнение „стоки за деца от 0 до 3 години“.

 

Надяваме се нашето волеизявление да провокира народните представители към проява на съпричастност и национално отговорна подкрепа при провеждането на планираната от нас широка обществена дискусия по демографските проблеми в страната.

 

Съгласно чл. 45 от Конституцията на Република България предоставяме нашите искания и копие на подписката на вниманието на Президента на Република България; на Председателя на Министерския съвет; на Министъра на Икономиката и енергетиката; на Министъра на финансите, както и чрез медиите - на цялата българска общественост.

 

В очакване на своевременна и адекватна реакция остават всички, подкрепили с подписа си тази гражданска инициатива, както и аз.

 

С уважение,

 

Петя Милина

Председател на Инициативния комитет на

Гражданска инициатива за промяна на ЗДДС